Clochers & Lieux de culte

 
Quan Công & Chu Thương - Quan Bình
 
  Đại Thế Chí Bồ Tát     Quan Thế Âm Bồ Tát
 
 
 
  Thổ Địa - Phúc Đức Chính Thần 越南道教
  Chu Thương / 周倉 Quan Bình
( Hồng Hài Nhi ? )   ( Thiện Tài đồng tử / Sudhanakumâra ? )
chùa / pagode Hòa Hiệp / chùa Bà Thiên Hậu Sài Gòn / Quận 4 VN 3-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:23 +0200