Clochers & Lieux de culte

  Di Lặc Bồ Tát
  Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Khánh Thiền Sài Gòn / Tân Bình VN 5-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:36 +0200