Clochers & Lieux de culte

 
  Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
   
  Phật Dược Sư
  Cấp Cô Độc ( ? )
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Di Lặc Bồ Tát ( ? )
chùa / pagode Khuông Việt Sài Gòn / Quận Tân Bình VN 4-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:37 +0200