Clochers & Lieux de culte

  Dược Vương Bồ tát Kim Cương Thủ Bồ tát / Đại Thế Chí Bồ Tát
  Kim cang Dược xoa Minh Vương Bồ tát Quân Trà Lợi Bồ tát
Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát
  Vô Năng Thắng Bồ tát / Di Lặc Bồ Tát   Di Lặc Bồ Tát
chùa / pagode Khuông Việt Sài Gòn / Tân Bình VN 4-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:37 +0200