Clochers & Lieux de culte

 
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Già Lam Hộ pháp - Vi Đà Hộ pháp
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Di Lặc Bồ Tát  Phúc / Bonheur - Lộc / Prospérité - Thọ / Longévité
  Di Lặc Bồ Tát
 Phúc / Bonheur Lộc / Prospérité Thọ / Longévité
chùa / pagode Liên Hoa Sài Gòn / Quận 4 VN 3-9-2019

Last updated : Mon, 30 Dec 2019 17:37:57 +0100