Clochers & Lieux de culte

   
  C'est qui ? - ( Réponse :   ) Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Kim Cang
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp & Già Lam Hộ pháp - Vi Đà Hộ pháp
 
pagode / chùa Linh Châu Sài Gòn / Bình Thạnh VN 2-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:39 +0200