Clochers & Lieux de culte


 
  Tây Phương Tam Thánh - Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Chuẩn Đề Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp
  Quan Thế Âm Bồ Tát
pagode / chùa Linh Sơn ( thiền viện ) Montréal QC CA 10-2019

Last updated : Mon, 30 Dec 2019 17:37:57 +0100