Clochers & Lieux de culte


 Dragon Tigre
Tào Tháo & Xích Bích Đào viên kết nghĩa
Quan Công phò nhị tẩu Đại Chiến Nhan Lương Văn Xú
 
 
  Đàm châu hải ngoại
  Phúc Đức chính thần Đan tâm quán nhật
  Thiên khố tinh huy / Tài Bạch tinh quân Thiên Hậu Thánh mẫu
  Tứ Đại Thiên Vương ( ??? )
“Quốc thái dân an” Mã Đầu tướng quân
Chu Thương / 周倉 Quan Công Quan Bình
  Quan Công
  Tài Bạch tinh quân / Thần Tài
Thiên Hậu Thánh mẫu Tài Bạch tinh quân / Thần Tài
  Thiên lý nhãn & Thuận phong nhĩ
  Chiêu Tài đồng tử
 
 
  Tứ Đại Thiên Vương ( ??? )
 
 
 Thiên tĩnh
 
 
 
  Ông Nhật / Soleil Bà Nguyệt / Lune
 
Quan công phò nhị tẩu Đào viên kết nghĩa
pagode / chùa Ông / miếu Quan Đế / Hội quán Nghĩa An Sài Gòn / Quận 5 VN 24-1-2020

Last updated : Sun, 21 Jan 2024 03:03:21 +0100