Clochers & Lieux de culte

  Phật Nhập Niết Bàn ,
 
  Phật Dược Sư
  Di Lặc Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Chuẩn Đề Bồ Tát
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Tam Bảo Sài Gòn / Quận 4 VN 3-9-2019

Last updated : Mon, 30 Dec 2019 17:38:00 +0100