Thập Bát La hán / 十八羅漢 / Dix-huit Arhats


   
   
chùa / pagode Hoằng Pháp Sài Gòn / Hóc Môn VN 14-2-2019

Last updated : Fri, 26 Feb 2021 02:11:22 +0100