Clochers & Lieux de culte

   
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Đạt Ma Tổ sư
Tây Phương Tam Thánh - Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
chùa / pagode Từ Khánh Sài Gòn / Quận 4 VN 3-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:34:17 +0200