Clochers & Lieux de culte

 
  Phật Đản Sinh
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
pagode / chùa Vạn Quang Sài Gòn / Tân Bình VN 5-9-2019

Last updated : Tue, 29 Oct 2019 21:07:02 +0100