32 Guan Yin


 
Liên Tọa Quán Âm Dương Liễu Quan Âm
Du Hý Quan Âm
Trì Kinh Quan Âm Nham Hộ Quan Âm
pagode / chùa Phổ Đà Sơn Sài Gòn / Quận 8 VN 1-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:43 +0200