Clochers & Lieux de culte


 
 
  Di Lặc Bồ Tát Phật Đản Sinh
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát Đạt Ma Tổ sư
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Già Lam Hộ pháp
 
 
 ( miếu Bà Ngũ Hành ? )
pagode / chùa An Hòa Sài Gòn / Huyện Bình Chánh VN 7-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:43 +0200