Clochers & Lieux de culte


  Phật Dược Sư
  Tây Phương Tam Thánh
 AAA C'est qui ? - ( Réponse :   ) BBB C'est qui ? - ( Réponse :   )
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật Dược Sư
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát Đạt Ma Tổ sư
  Vi Đà Hộ pháp Tiêu Diện Đại Sĩ
pagode / chùa Bát Nhã Sài Gòn / Quận 4 VN 31-1-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:42 +0200