Clochers & Lieux de culte


 
  Di Lặc Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Bồ Đề Sài Gòn / Quận 4 Sài Gòn VN 23-1-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:42 +0200