Clochers & Lieux de culte


 
 
 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Phật Xuất Gia
 XXX Phật Đắc Đạo
 
 
pagode / chùa Bồ Đề Cần Giuộc / Tân Kim Long An VN 7-2-2020

Last updated : Fri, 01 May 2020 10:03:52 +0200