Clochers & Lieux de culte


 
  Chuyển Pháp luân Phật Nhập Niết Bàn
  Di Lặc Bồ Tát
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp Thập Điện Diêm vương ???
  Di Lặc Bồ Tát
  Cấp Cô Độc ( ??? )
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Bửu Lâm Mỹ Tho Tiền Giang VN 5-2-2020

Last updated : Fri, 01 May 2020 18:11:26 +0200