Clochers & Lieux de culte


  Hộ pháp
  Hộ pháp
  (tùng, cúc, trúc, mai)    
 Long / Dragon  Lân
Phụng / Phượng hoàng / Phénix  Hô / Tigre
pagode / chùa Cầu Đông / Đông Môn Hà Nội / Hoàn Kiếm VN 9&10-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:42 +0200