Clochers & Lieux de culte


  Phổ Hiền Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát Conversion de Angulimala Phật Đản Sinh
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Bố Đại Hòa Thượng ( ? ) Quan Thế Âm Bồ Tát
  Chuyển Pháp luân Phật Xuất Gia
  Kim Cang
  Kim Cang
Già Lam Hộ pháp - Vi Đà Hộ pháp Kim Cang
 
  Thập Bát La hán
C'est qui ? - ( Réponse :   ) C'est qui ? - ( Réponse :   )
  C'est qui ? - ( Réponse :   ) C'est qui ? - ( Réponse :   )
  Tây Phương Tam Thánh
Tây Phương Tam Thánh Trúc Lâm Tam tổ : 1= Giác-hoàng Trần Nhân Tông -
2= Pháp Loa Đồng Kiên Cương - 3= Huyền Quang Lý Đạo Tái
  Châu Xương - Quan Công - Quan Bình
 Bắc Đẩu Ngọc Hoàng Nam Tào
pagode / chùa Châu Thới Dĩ An / Bình Thắng Bình Duong VN 2-2-2020

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 20:17:43 +0100