Clochers & Lieux de culte


  Phật Xuất Gia Chuyển Pháp luân
  Phật Đản Sinh Chuyển Pháp luân
  Phật Nhập Niết Bàn
 
 
 
 
  Phât Dược Sư
 
 
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Diệu Pháp Long Thành Đồng Nai VN 2-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:42 +0200