Clochers & Lieux de culte


 
  Tây Phương Tam Thánh
 
 
 
  Đạt Ma Tổ sư
  Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Đức Quang Sài Gòn / Quận 4 VN 31-1-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:41 +0200