Clochers & Lieux de culte


    Phật Nhập Niết Bàn
  Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
pagode / chùa Giác Hoằng Sài Gòn / Quận 11 VN 8-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:41 +0200