Clochers & Lieux de culte


 
  Tây Phương Tam Thánh : Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát Phật A-di-đà
  Phật Dược Sư
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 AAA BBB CCC
 
  Đạt Ma Tổ sư
   
   
pagode / chùa Giác Lâm ( tổ đình ) Sài Gòn / Tân Bình VN 6-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:41 +0200