Vie de Bouddha


 
  Phật Đản Sinh Phật Xuất Gia
  Phật Đắc Đạo Phật Nhập Niết Bàn
pagode / chùa Giác Lâm ( tổ đình ) Sài Gòn / Tân Bình VN 6-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:41 +0200