Clochers & Lieux de culte


   
 
  Phật Dược Sư
  Chuẩn Đề Bồ Tát Phật Dược Sư
  Di Lặc Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
pagode / chùa Giác Thanh Sài Gòn / Quận 10 VN 8-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:41 +0200