Hộ pháp & Kim Cang


  Vi Đà Hộ pháp
  Kim Cang
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
   
pagode / chùa Giác Lâm ( tổ đình ) Sài Gòn / Tân Bình VN 6-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:41 +0200