Clochers & Lieux de culte


pagode / chùa Hòe Nhai / Hồng Phúc Tự Hà Nội / Ba Đình VN 10-2-2020

  Hộ pháp
ban Vua quỳ ( vua Lê Hy Tông )
ban XXX Quan Âm Tống Tử
ban Đức Chúa ban Đức Thánh
ban Vua quỳ ( vua Lê Hy Tông )
ban Vua quỳ ( vua Lê Hy Tông )
ban Thập Điện Diêm vương
 
pagode / chùa Hòe Nhai / Hồng Phúc Tự Hà Nội / Ba Đình VN 5-8-2022 Sony

Last updated : Fri, 05 Aug 2022 21:16:43 +0200