Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát
   
 
  Huyền Thiên Thượng Đế / 玄天上帝 / Trấn Vũ Đại Đế  
   
Ngũ vị Tôn ông Tam tòa Vương mẫu Ngũ vị Chầu Bà
Ngũ vị Tôn ông
Tam tòa Vương mẫu
Ngũ vị Chầu Bà
 XXX  YYY
  Thập Điện Diêm vương
Thập Điện Diêm vương
  Hộ pháp
pagode / chùa / quán Huyền Thiên ( đạo quán / cổ quán ) Hà Nội / Hoàn Kiếm VN 10-2-2020

Last updated : Sun, 13 Aug 2023 21:49:12 +0200