Clochers & Lieux de culte


 
 
  Thái Thượng Lão Quân ( ??? ) Thái Thượng Lão Quân ( ??? ) Wong Tai Sin / Hoàng Đại Tiên ???
 
 
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Di Lặc Bồ Tát Thái Thượng Lão Quân ( ? )
 
pagode / chùa Khánh Vân Nam Viện Đạo quán Sài Gòn / Quận 11 VN 23-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:40 +0200