Vie de Bouddha


Phật Nhập Niết Bàn Phật Đản Sinh
Chuyển Pháp luân Phật Xuất Gia
Phật Đắc Đạo la tentation de Bouddha
pagode / chùa Linh Bửu Sài Gòn / Quận 4 VN 31-1-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:40 +0200