Phật Dược Sư & Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng


Phật Dược Sư & Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng
 
 
chùa / pagode Long Bửu Sài Gòn / Quận 4 VN 23-1-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:40 +0200