Clochers & Lieux de culte


 
Tây Phương Tam Thánh Phật A-di-đà
Tây Phương Tam Thánh Phật A-di-đà
  Di Lặc Bồ Tát Phật A-di-đà
  Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Kim Cang
pagode / chùa Long Hưng Sài Gòn / Quận Tân Bình VN 6-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:40 +0200