Vie de Bouddha


 Phật Đản Sinh La princesse Yaśodharā et le petit prince Rahula
 Phật Xuất Gia
  Sinh - Lão - Bệnh - Tử Phật Đắc Đạo
  Phật Nhập Niết Bàn Chuyển Pháp luân
pagode / chùa Long Hưng Sài Gòn / Quận Tân Bình VN 6-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:40 +0200