Clochers & Lieux de culte


   
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
Di Đà Tam Tôn / Tây Phương Tam Thánh : Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư chuông
  Kim Cang
pagode / chùa Nguyên Hương Ni Tự ( = Phổ Minh Ni Viên ? ) Sài Gòn / Quận 4 VN 31-1-2020

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 22:33:20 +0100