Clochers & Lieux de culte


 
  Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh. Tề Thiên Đại Thánh / 齊天大聖 / Tôn Ngộ Không
 
pagode / chùa / miếu Ông Bổn / Hội quán Nhị Phủ Sài Gòn / Quận 5 VN 1-2-2020

Last updated : Sun, 02 Apr 2023 21:09:58 +0200