Đức Chúa Ông Cấp Cô Độc


  Đức Chúa Ông Cấp Cô Độc / Anathapindika
     
pagode / chùa Tây Phương / Sùng Phúc tự / 崇福寺 Hà Nội / Ba Vì / Đường Lâm VN 11-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200