Clochers & Lieux de culte


  " Lão " " Bệnh "
  " Tử " " Sinh " ( ? ) - (( Công Ty Ngọc Hà - Nguyễn Thị Mậu ))
  Phật Đản Sinh Phật Xuất Gia
  Chuyển Pháp luân
  l'offrande de Sujata ,
  XXX
 
 
 
  Sīvali mahāthera
  l'offrande de Sujata C'est qui ? - ( Réponse :   ) C'est qui ? - ( Réponse :   )
pagode / chùa Pháp Bảo Mỹ Tho Tiền Giang VN 5-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200