Clochers & Lieux de culte


 
  Vie de Bouddha
    Di Lặc Bồ Tát
     
  Tây Phương Tam Thánh    
     
   
  Già Lam Hộ pháp - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Pháp Quang Sài Gòn / Quận 8 VN 1-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200