Clochers & Lieux de culte


  Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng
 
  Di Lặc Bồ Tát Chuẩn Đề Bồ Tát
  Tây Phương Tam Thánh
 
 
  Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Phật Dược Sư
  Di Lặc Bồ Tát
  C'est qui ? - ( Réponse :   )
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Phật Quang Sài Gòn / Quận 10 VN 8-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200