Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  AAA BBB
  Phật Xuất Gia
  Tứ Đại Thiên Vương
  CCC Đạt Ma Tổ sư
  Địa Tạng Vương Bồ Tát 800 1200
Giám Trai / 監齋 Sứ giả Bồ Tát Giám Trai / 監齋 Sứ giả Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp Già Lam Hộ pháp
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Kim Cang
pagode / chùa Phổ Chiếu Sài Gòn / Quận 8 VN 1-2-2020

Last updated : Sat, 10 Feb 2024 05:07:39 +0100