Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật Đắc Đạo Phật Xuất Gia
 
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Phổ Đức Mỹ Tho Tiền Giang VN 5-2-2020

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 18:15:46 +0100