Clochers & Lieux de culte


 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Di Lặc Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chuông trống
pagode / chùa Phổ Minh Ni Viên ( = Nguyên Hương Ni Tự ? ) Sài Gòn / Quận 4 VN 31-1-2020

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 22:33:20 +0100