Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát
pagode / chùa Phú Trung ( đình ) Sài Gòn / Quận Tân Bình VN 6-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200