Clochers & Lieux de culte


  Phật A-di-đà Đạt Ma Tổ sư
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát ( ??? )
  Di Lặc Bồ Tát Mục-kiền-liên
  Chuẩn Đề Bồ Tát
Thiên Hậu Thánh Mẫu / 天后聖母 ( détails )    
  Già Lam Hộ pháp - Vi Đà Hộ pháp
  Hộ pháp   Giám Trai Sứ Giả
pagode / chùa Phước Hậu Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão VN 21-1-2020

Last updated : Sun, 05 Mar 2023 18:15:48 +0100