Clochers & Lieux de culte


 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Phật Đản Sinh Phật Xuất Gia
  Chuyển Pháp luân Phật Nhập Niết Bàn
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Phước Thành Sài Gòn / Quận Bình Thạnh VN 4-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200