Clochers & Lieux de culte


  Già Lam Hộ pháp
  Kim Cang
  Già Lam Hộ pháp - Vi Đà Hộ pháp
  Quan Thế Âm Bồ Tát - Quan Thế Âm Bồ Tát 
  Tứ Đại Thiên Vương
pagode / chùa Quan Âm Tử Trúc Lâm Sài Gòn / Quận 11 VN 23-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200