Clochers & Lieux de culte


Chuẩn Đề Bồ Tát
Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Tân Phước Sài Gòn / Quận 4 VN 23-1-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200