Clochers & Lieux de culte


 
 
  Tây Phương Tam Thánh ???
 
  Chuẩn Đề Bồ Tát Quan Âm Tống Tử
  Tôn giả
  Thập Điện Diêm vương ???
 
 
pagode / chùa Tây Phương / Sùng Phúc tự / 崇福寺 Hà Nội / Ba Vì / Đường Lâm VN 11-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200