Thập Bát La hán


 
 
 
Thác Tháp / 托塔羅漢 / Tuo Ta Khoái Nhĩ La hán / 挖耳羅漢 Trầm Tư / 沉思羅漢 / Chen Si
Kỵ Tượng / 騎象羅漢 / Kalika ( ? ) Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin
 
Hàng Long La hán / 降龍羅漢 Phục Hổ / 伏虎羅漢 / Fu Hu
pagode / chùa Linh Sơn ( Tổ đình ) Cần Giuộc / Phước Vĩnh Tây Long An VN 7-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200